کانکتورهای ATX و USB


کانکتور های ATX به فروشگاه اضافه شد. این کانکتور ها در کیس های کامپیوتر , برد های ecu و برد های صنعتی کاربرد دارد.

http://www.merqc.com/Categories/view/180

کانکتور های USB که در پروژه های الکترونیکی و همچنین در پخش های مموری خور  پر استفاده اند به فروشگاهاضافه شد.

http://www.merqc.com/Categories/view/250