DS1307 معمولی

آی سی ساعت ds1307

وضعیت: موجود
قیمت: 5,400 ریال
نقد و بررسی

DS1307 یک ستاعت زمان واقعی (RTC) ستریال با توان مصترفی کم استت که دارای ستاعت / تقویم به علاوه 56 بایت SRAM استت.آدرس و داده های ستریال از طریق گذرگاه I2C ،بصورت دو طرفه منتقل میشوند. ساعت / تقویم ds1307 ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، روز ، تاریخ و ماه و اطلاعات رادر اختیار ما می دهد . پایان تاریخ هر ماه به طور خودکار برای ماه کمتر از 31 روز تنظیم می شود. DS1307 در دو فرمت 24 ساعته و 12 ساعته کار می کند . ds1307 دارای یک مدار تشتتخیص ولتاژ استتت که در صتتورت قطع تغذیه به صتتورت اتوماتیک به باتری پشتیبان سوئیچ می کند

نظرات کاربران