قطعات الکترونیکی دیگر / فیوز گچی

خرید فیوز گچی,فروش فیوز گچی,قیمت فیوز گچی,فیوز گچی کوچک,فیوز گچی بزرگ,فیوز گچی 10 در 38 ,فیوز گچی 10x38,فیوز گچی 6*25,فیوز گچی 6 در 25,فیوز گچی 5*20,فیوز گچی 5 در 20,فیوز آجری,فیوز سرامیکی,

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

فیوز گچی 500 میلی آمپر بلند 6x30

فیوز گچی 500 میلی آمپر 0.5 آمپر سایز 6*30 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی س...

۱۵۴,۹۷۶ ریال ۱۴۴,۸۳۷ ریال

فیوز گچی 20 آمپر بلند 6x30

فیوز گچی آمپر 20 آمپر سایز 6*30 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 20 آ...

۱۵۴,۴۸۱ ریال ۱۴۴,۳۷۵ ریال

فیوز گچی 15 آمپر بلند 6x30

فیوز گچی آمپر 15 آمپر سایز 6*30 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 15 آ...

۱۵۴,۹۷۶ ریال ۱۴۴,۸۳۷ ریال

فیوز گچی 30 آمپر بلند 6x30

فیوز گچی آمپر 30 آمپر سایز 6*30 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 30 آ...

۱۵۴,۹۷۶ ریال ۱۴۴,۸۳۷ ریال

فیوز گچی 25 آمپر بلند 6x30

فیوز گچی آمپر 25 آمپر سایز 6*30 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 25 آ...

۱۵۴,۹۷۶ ریال ۱۴۴,۸۳۷ ریال

فیوز گچی 32 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 32 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 32 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 1 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 1000 میلی آمپر 1 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی س...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 10 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 10 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 10 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 16 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 16 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 16 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 25 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 25 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 25 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 500 میلی آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 500 میلی آمپر 0.5 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی س...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 4 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 4000 میلی آمپر 4 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سر...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 2 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 2000 میلی آمپر 2 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سر...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 20 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 20 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 20 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 8 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 8000 میلی آمپر 8 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سر...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 6 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 6000 میلی آمپر 6 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سر...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 12 آمپر سایز 10x38

فیوز گچی 12 آمپر سایز 10*38 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 12 آمپر ...

۲۷۱,۸۸۷ ریال ۲۵۴,۱۰۰ ریال

فیوز گچی 5 آمپر سایز 6x25

فیوز گچی 5 آمپر سایز 6*25 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 5 آمپر 6x2...

۱۸۰,۸۰۵ ریال ۱۶۸,۹۷۷ ریال

فیوز گچی 2 آمپر سایز 6x25

فیوز گچی 2 آمپر سایز 6*25 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 2 آمپر 6x2...

۱۸۰,۸۰۵ ریال ۱۶۸,۹۷۷ ریال

فیوز گچی 3 آمپر سایز 6x25

فیوز گچی 3 آمپر سایز 6*25 میلی متر که به آن فیوز گچی بلند نیز می گویند. فیوز ها در مدارات الکترونیکی نقش محافظتی داشته و از عبور جریان بیش از حد جلوگیری می کند.برای خرید فیوز گچی سرامیکی 3 آمپر 6x2...

۱۸۰,۸۰۵ ریال ۱۶۸,۹۷۷ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.